Vedtægter:

1.0 Optagelsesbetingelser
1.1 Medlemmer kan først optages efter, at de er fyldt 18 år.
1.2 Medlemmer skal være ejer af en MC, og have en førerbevis til do.
1.3 Medlemmer skal have et pletfri renommé, således at man ikke optager uheldige elementer i klubben.
1.4 Passive medlemmer og støtte medlemmer kan optages, såfremt de kan godkendes af bestyrelsen.
   
2.0 Kontingent.
2.1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamling.  Regnskabsåret løber fra d. 1.jan - 31.dec.
   
3.0 Klubbens ledelse.
3.1 Klubbens ledelse varetages af en formand og en kasserer. Formand vælges i lige årstal, og kasserer vælges i ulige årstal. Endvidere vælges en suppleant for et år ad gangen.
3.2 Bestyrelsen tegner i forening klubben, også i økonomiske forhold og vedr. fast ejendom. Gældsforpligtelser, der overstiger 1 års samlet kontingentindtægt på stiftelsestidspunktet, kan dog indgås med samtykke fra en ordinær el. ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske ved almindeligt stemmeflertal.
3.3 Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, der skal indvarsles med mindst 8 dages varsel til de enkelte medlemmer, føres en protokol, der ved bestyrelsesmøder underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlinger vælges en dirigent og en skriftfører, og protokollen er retsgyldig med disses underskrift.
   
4.0 Hæftelser.
4.1 Klubbens medlemmer hæfter for klubbens forpligtelser i fællesskab, med lige store andele hver.
   
5.0  Ordensregler.
5.1 Til- og frakørsel til klubhuset skal ske uden unødig støj.
5.2 Når klubben afholder eller deltager i træf eller er på touring, skal der køres fornuftigt, sådan klubbens ry og omdømme ikke skades.
5.3 Har et medlem en bagsædepassager med på en af klubbens ture, bliver denne automatisk underlagt klubbens ordensregler. Ansvaret for at disse overholdes påhviler det pågældende medlem.
5.4 Klublokalerne skal til enhver tid behandles med omtanke.
5.5 Overtrædelse af klubbens lover og regler, medfører i grove eller gentagne tilfælde eksklusion.
6.0 Vest og klubmærke
6.1 Medlemmer må bære vest og klubmærke.
6.2 Ved eksklusion eller udmeldelse, skal klubmærke(r) og evt.brygskjold afleveres.
6.3 Der kan dog ved ophør eller udmeldelse gives dispensation fra pkt. 6.3 såfremt 3/4 af bestyrelsen kan gå ind for dette.
   
7.0 Klubbens formål
7.1 At MC- interesserede kan mødes for at lære af andres erfaringer, planlægge ture m.v.
7.2 At klubbens medlemmer kan foretage reparationer og vedligeholdelse af deres MC.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 15 okt. 1988